คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านใดด้านหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Comments are closed