เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลแผนกควบคุมคุณภาพ

  • CW Tower

รายละเอียดงาน

  • รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานติดตามหนี้สิน
  • จัดทำรายงาน หรือ สถิติ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ สนับสนุนส่วนงาน ฝ่ายติดตามหนี้
  • ประสานงานระหว่าง ส่วนงานต่างๆภายใน องค์กร
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Word , PowerPoint และ Excel ขั้นสูง (Pivot , VLOOKUP , สูตรคำนวณ )
  • มีทักษะในการสื่อสาร และการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความละเอียดรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

Comments are closed