Litigation Officer (เจ้าหน้าที่ดำเนินคดี)

  • CW Tower

รายละเอียดงาน

  • ติดต่อลูกค้า สืบค้นข้อมูลเพื่อแนะนำการชำระเงินให้กับลูกค้า และจัดเก็บยอดให้ได้ตามเป้าหมายของหน่วยงาน
  • ปฏิบัติตามนโยบายการโทรติดต่อลูกค้า ให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่หน่วยงานกำหนด
  • ให้บริการลูกค้าที่แจ้งความประสงค์แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง
  • เก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อประกอบการรายงานผลการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา /ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-40 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการเร่งรัดหนี้สินอย่างน้อย 0-2 ปี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี
  • ปฏิบัติงานในสภาวะความกดดันได้ดี
  • ทำงานล่วงเวลาได้

Comments are closed