คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและเป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

 

 

 

Comments are closed